Skip to content
https://get.wise.se/hs-fs/hubfs/iStock-1650361392.jpg?width=2120&quality=high

Administratörens nyckelroll i hållbarhetsarbetet 2024

År 2024 är hållbarhet en nödvändighet för företag som strävar efter framgång och långsiktig överlevnad. Med nya EU-direktivet CSRD som gäller från den 1 januari 2024 ställs det nya krav på företag hur de ska styra, arbeta, redovisa, målsätta och följa upp sitt hållbarhetsarbete utifrån ESG. I den utvecklingen blir administratören avgörande.
Blogg

Den integrerande kraften

Administratörernas kompetens spelar en avgörande roll i att stödja företags övergång till en mer hållbar verksamhet. De bistår både strategiskt och operativt, vilket är avgörande i en tid där företag bedöms utifrån sitt engagemang och påverkan på samhälle och miljö. Administratörerna agerar som nyckelspelare både i att hantera externa påtryckningar och proaktivt driva förändring inom organisationen. För effektiv verkan behöver hållbarhet integreras i alla aspekter av företagets verksamhet, från beslutsfattande till kommunikation och där blir administratören avgörande.

Men vad kan administratören bidra till i praktiken?

5 områden VD-assistenten gör skillnad i hållbarhetsarbetet:

1. Datainsamling och analys: Assistenten kan ansvara för att samla in relevant data från olika delar av företaget, inklusive produktionsenheter, leverantörer och andra intressenter. Detta kan omfatta information om energiförbrukning, avfallshantering, utsläpp, sociala initiativ och andra aspekter av hållbarhetsprestanda. Assistenten kan också bistå med att analysera denna data för att identifiera trender och möjliga förbättringsområden.

2. Standardöverensstämmelse: En VD-assistent kan hålla sig uppdaterad om de senaste hållbarhetsstandarderna och riktlinjerna. Assistenten är avgörande för att se till att företagets hållbarhetsrapportering följer dessa standarder och att nödvändig dokumentation och rapportering är korrekt och fullständig.

3. Kommunikation och samarbete: Assistenten kan fungera som en länk mellan olika avdelningar och intressenter inom företaget för att säkerställa att hållbarhetsinitiativ och prestanda integreras och kommuniceras effektivt. Detta kan inkludera att organisera möten, sammanställa rapporter och presentationer, samt hantera kommunikationen med externa intressenter såsom investerare, intressentgrupper och myndigheter.

4. Teknologiskt stöd: VD-assistenten kan hjälpa till med att implementera och använda teknologiska verktyg och system för att underlätta datainsamling, rapportering och övervakning av hållbarhetsprestanda. Detta kan innebära att utvärdera och välja lämpliga programvarulösningar, utbilda personalen i deras användning och säkerställa att systemen fungerar effektivt för företagets behov.

5. Strategiskt stöd: Assistenten kan bistå VD och andra ledningsmedlemmar i att utveckla och implementera långsiktiga hållbarhetsstrategier och mål. Detta kan inkludera att delta i strategiska planeringsmöten, genomföra forskning om bästa praxis inom hållbarhetsområdet och bistå med att utforma mål och handlingsplaner för att förbättra företagets hållbarhetsprestanda.

5 konkreta åtgärder administratören kan vidta:

1. Förbättra resursanvändning: Granska och minska energiförbrukning, samt implementera åtgärder som sparar energi.

2. Framhäva hållbara leverantörer: Samarbeta med leverantörer som delar hållbarhetsvärderingar och utvärdera dem utifrån miljöprestanda och socialt ansvarstagande.

3. Uppmuntra hållbara arbetsresor: Främja kollektivtrafik, cykling eller gång, och implementera flexibla arbetsmöjligheter som distansarbete.

4. Utbilda personalen om hållbarhet: Organisera utbildningar för att öka medvetenheten och uppmuntra personalen att föreslå och genomföra hållbara initiativ.

5. Återvinning och avfallshantering: Implementera effektiv avfallshantering och uppmuntra återvinning genom användning av återanvändbara material.

Genom att accelerera utvecklingen i hållbarhetsarbetet kan administratörer förvandla hållbarhet från utmaning till möjlighet och skapa en framtidssäker verksamhet i harmoni med samhället och miljön. Vilken administratör skulle passa din organisation bäst? Läs mer här!